remove_action('wp_head', 'wp_generator'); Koperasi Az Zahabi Selangor Berhad

Kategori aturan

ATURAN-ATURAN AKAUN SIMPANAN KHAS TUNAI DAN AKAUN SIMPANAN UNIT EMAS KOPERASI AZ-ZAHABI SELANGOR BERHAD

Tajuk dan mula berkuatkuasa

  1. Akaun Simpanan Khas ini bolehlah dinamakan Simpanan Khas Tunai dan Unit Emas KAZSB dan hendaklah mula berkuatkuasa penggunaannya pada tarikh yang diluluskan oleh Mesyuarat Agung Tahunan Pertama.

Tujuan

  1. Tujuan utama Akaun-Akaun Simpanan Khas ini diwujudkan adalah sebagai pematuhan kepada UUK Koperasi seksyen 55(1) ke atas simpanan khas ahli yang berbentuk tunai dan unit-unit 0.1 gram emas 999.9.

Tafsiran

  1. Di dalam aturan-aturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain:-

“Ahli” ertinya seseorang yang diterima menjadi ahli mengikut Undang-undang Kecil Koperasi dan layak mengikut Aturan-aturan ini.

“Aturan-aturan” atau “Aturan-aturan ini” ertinya Aturan-aturan Simpanan Khas Tunai dan Unit Emas KAZSB.

“Pemodal” atau “Pendeposit” ert...

[+]